Rewitalizacja

KALENDARIUM DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH MIASTA KWIDZYNA

02.01.2015 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna podpisał deklarację przystąpienia do procesu przygotowań zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego;

04.02.2015 r. Zawarta została umowa z Wykonawcą Programu Rewitalizacji – firmą Lider Projekt Sp. z o.o. Rozpoczęto prace nad I etapem prac – procesem  delimitacji obszarów miejskich;

30.04.2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przekazano Raport z delimitacji miejskich obszarów zdegradowanych;
Raport_delimitacji_Kwidzyn.pdf

08.07.2015 r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek podległych UM Kwidzyn, na którym przedstawiono Raport z delimitacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz omówiono zakres kolejnych etapów prac nad wskazaną w ww. Raporcie do rewitalizacji jednostką urbanistyczną „Stare Miasto” – obejmującą obszar ulic: Braterstwa Narodów, Grudziądzkiej, Batalionów Chłopskich i Kościuszki;

22.09.2015 r. Odbyło się spotkanie podsumowujące złożone propozycje projektów. Określono wzajemne relacje między nimi oraz możliwości powiązania w projekt zintegrowany.
Lokalny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Kwidzyna.pdf

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wytypowanym obszarze wskazanym w Raporcie z delimitacji. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na rozwiązania indywidualnych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych obszaru Starego Miasta. W szczególności na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców zdegradowanego obszaru, a inwestycje w infrastrukturę powinny mieć względem nich charakter uzupełniający i powiązany.
Prosimy o zgłaszanie propozycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2015 r.
Fiszka_projektowa_-_wzor.docx

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji postanowiono zmienić procedurę opracowania Programu Rewitalizacji i zastosować wszelkie niezbędne działania oraz narzędzia dotyczące konsultacji społecznych wskazane w ww. ustawie.

11.03.2016 r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie planowanych działań wymaganych Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w celu opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.

31.03.2016 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna w ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.

Projekt_uchwaly_-_wyznaczenie_obszaru.pdf
Uchwala_w_sprawie_zasad_powolania_KR.pdf
Zasady_wyznaczania_skladu_oraz_dzialania_KR.pdf
Raport_delimitacji_Kwidzyn.pdf
Kwidzyn_obszar_H.pdf
Zarzadzenie.pdf

09.06.2016 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Kwidzyna

30.06.2016 r. – podjęcie Uchwały Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna
Uchwała komitet.pdf,
oraz Uchwały Nr XX/126/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna

Uchwała obszar.pdf,
Mapa – zał 1 do Uchwały.pdf,
RAPORT DELIMITACJA – zał 2 do Uchwały.pdf

05.07.2016 r. do 20.07.2016 r. rozpoczęcie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Dnia 29 września 2016 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna Zarządzeniem Nr 221/2016 powołał skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna.
Zarządzenie

28.10.2016 – ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym trójmiasta RPO WP 2014-2020 w zakresie działań społecznych.

13.12.2016 – ogłoszenie otwartego naboru na partnera w zakresie realizacji zadania pn.”Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji” będącego elementem inwestycyjnym projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem metropolitalnym Trójmiasta” RPO WP 2014-2020″.

16.12.2016 – Wybór 4 partnerów w zakresie działań społecznych: Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW, Biblioteka Miejsko Powiatowa w Kwidzynie, Scena Lalkowa im. J.Wilkowskiego, Fundacja M.A.P.A Obywatelska.

02.02.2017 – Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Miasta i mają na celu uzyskanie opinii na temat dokumentu zwiększając tym samym aktywność mieszkańców we wspólnocie samorządowej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag pisemnie lub elektronicznie poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłaszania uwag i:

1.     złożenie papierowej formy formularza w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, lub

2.     przesłanie skanu podpisanego formularza na adres ue@kwidzyn.pl zamieszczając w tytule „Konsultacje społeczne – GPR”.

Zapraszamy ponadto na warsztaty i spotkanie w dniu 21.02.2017 r., które odbędą się odpowiednio w godzinach 13:00 i 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 19 w Kwidzynie pokój 310.

Konsultacje społeczne kończą się z dniem 13 marca 2017 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Jakubem Kołodziejczykiem tel.055 6464 705 lub Katarzyną Świokła-Łukiańczyk tel.055 6464 716 lub elektronicznie pod adresem ue@kwidzyn.pl

Zarzadzenie.pdf
GPR_KWIDZYN.pdf
FORMULARZ_UWAG_GPR.DOCX

27.04.2017 – Dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kwidzynie podjęła Uchwałę Nr XXX/184/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.
05_05_2017_uchwala.jpg
GPR_KWIDZYN.pdf

02.02.2018 – Konsultacje społeczne projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców z całego miasta i mają na celu uzyskanie opinii, jednocześnie zwiększając aktywność mieszkańców we wspólnocie samorządowej.
Zapraszamy do zgłaszania uwag na załączonym formularzu w jednej z poniższych form:
1. papierowej złożonej w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,
2. elektronicznej pod adresem ue@kwidzyn.pl w tytule „Konsultacje społeczne-obszar”.

Na Państwa opinie czekamy do 6 marca 2018 włącznie. Decyduje data wpływu do urzędu.

Zapraszamy ponadto na warsztaty i spotkanie w dniu 20.02.2018 r., które odbędą się odpowiednio w godzinach 13:00 i 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 19 w Kwidzynie pokój 313.
W razie pytań prosimy o kontakt z Jakubem Kołodziejczykiem tel. 055 6464 705 lub Magdaleną Tkaczyk tel. 055 6464 716 lub elektronicznie pod adresem ue@kwidzyn.pl.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna.pdf
Uchwała zmiana obszar zdegradowany.pdf
Załącznik do uchwały mapa obszaru zdegradowanego.pdf
Formularz zgłaszania uwag – obszar.pdf
Podsumowanie konsultacji społecznych.pdf

06.04.2018 – Konsultacje społeczne projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017 – 2023.

Treść informacji dotycząca konsultacji.docx
Treść informacji dotycząca konsultacji.pdf
Formularz zgłaszania uwag GPR.docx
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017 – 2023.pdf
Projekt uchwały.pdf
Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych GPR.pdf
Podsumowanie konsultacji społecznych.pdf

24.05.2019 – Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty uzupełniający nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji” będącego elementem inwestycyjnym projektu pn. „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” dofinansowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy regulamin naboru w załączonym Zarządzeniu. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 102 tys. zł.

Zarządzenie w sprawie otwartego naboru
Informacja o wyborze partnera

31.12.2019-Zakończenie projektu rewitalizacyjnego pn. „RAZEM- rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie”

 Przedsięwzięcie obejmowało realizację następujących zadań:

  1. Adaptację lokalu przy Placu Plebiscytowym w Kwidzynie na działalność „Centrum Razem” z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
  2. „Moje miejsce” – Międzypokoleniową rewaloryzację parków.
  3. Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia Multicentrum.
  4. Modernizację wybranych elementów części wspólnych 5 budynków mieszkalnych (Górna 1, Zamkowa Góra 8, Grudziądzka 13, 11 Listopada 5, Żwirki i Wigury 33).

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sierpień 2022  – Rozpoczęcie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.

październik 2022 – opracowanie Średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

Średniookresowa ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

30.01.2023 –  Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/460/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/460/23

kwiecień 2023 – Opracowanie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji niezbędnej do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna

Kwidzyn diagnoza pogłebiona_15_04_2023

maj 2023 – Zarządzenie nr 668/2023 Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030.

Zarządzenie Nr 668/2023

Regulamin naboru przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz projektowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Pogłębiona diagnoza

styczeń 2024 – Zarządzenie nr 801/2024 Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030.

Zarządzenie nr 801/2024

Formularz konsultacyjny projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030

styczeń 2024 – Zgodnie z wymaganiami Ustawy o rewitalizacji projekt dokumentu zostaje poddany procesowi opiniowania. W załączeniu pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

luty 2024 – Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030″, które odbywały się w okresie od 15 stycznia 2024 do 19 lutego 2024.

Raport z konsultacji społecznych