Deklaracja dostępności Portalu Miasta Kwidzyna

Wstęp Deklaracji

Miasto Kwidzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Miasta Kwidzyna.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 1998-07-24.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części opublikowanych zdjęć lub grafik
 • niektóre załączniki w formacie PDF, DOC nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • załączniki w formie skanów dokumentów, pochodzące głównie od podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej,
 • niektóre informacje lub złączniki opublikowane po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Wyłączenia

 • materiały multimedialne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy stanowiące część dokumentacji
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualne

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Magdalena Tarnowska – Koordynator Zespołu ds. Organizacyjnych,
dostepnosc@kwidzyn.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 6464 737.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia od ul. Warszawskiej dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, pozostałe wejścia są niedostosowane. Biuro Obsługi Ludności znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku, za wyjątkiem pomieszczeń nr 007 – Zespołu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, z którym można skontaktować się poprzez Biuro Obsługi Ludności. W prawostronnej części budynku znajduje się winda z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego, druga toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze w lewej części budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Przed budynkiem urzędu wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Informacje dodatkowe

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślanie linków