Urząd Miejski
fot. Archiwum UM

Kwidzyn, 25 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale
nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części „ustawą” do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji w 2022 r. zadania publicznego „Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej „operatorem”, który wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże środki finansowe na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nią środki.

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje
w zakresie:

 • inicjatyw młodzieżowych;
 • edukacji nieformalnej.

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz
z udzieleniem dotacji.

Termin realizacji zadania: od 19 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem, że projekty wyłonione przez operatora w konkursie mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość środków przekazanych przez operatora  na realizację jednego projektu nie może być wyższa niż 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Realizatorami projektów mogą być:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • grupy nieformalne, którym inna organizacja pozarządowa lub podmiot , o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy udzieli osobowości prawnej.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia

22 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 września 2022 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057)
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – MIKRODOTACJE”.
 4. Wymaga dokumentacja:
  • prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia „Dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego”, o których mowa w pkt III.6 oferty.
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
  • statut organizacji,
  • oświadczenie o numerze konta bankowego organizacji,

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19 września 2022 r. w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 1000.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2021 r. oraz w 2022 r. Miasto Kwidzyn nie zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego tego samego rodzaju.

Dodatkowe informacje:

 1. Do zadań operatora należeć będzie:

1) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

 1. projektów wzorów: regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu, uproszczonego wniosku o mikrodotacje, karty oceny wniosku, umowy, sprawozdania z realizacji mikrodotacji, dokumentu potwierdzającego zawiązanie grupy nieformalnej, jako załącznik do oferty,
 2. koncepcji ewaluacji uwzględniającej sposób i kryteria ewaluacji;

2) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów określonych w konkursie w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

 1. ogłoszenie konkursu,
 2. zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
 3. powołanie zespołu rekomendującego ocenione oferty na listę rankingową do dofinasowania mikrodotacji w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Miasta Kwidzyna. Przez mikrodotację należy rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze realizatorów projektów,
 5. podpisanie umów na realizację projektów,
 6. monitoring merytoryczno – finansowy realizacji projektów,
 7. rozliczenie realizacji projektów;
 • rozliczenie realizacji całości zadania;
 • prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla zainteresowanych w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji;
 • przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów obsługi projektu, w wysokości co najwyżej 20% kwoty dotacji.
 3. Dotacja z budżetu Miasta Kwidzyna nie może przekroczyć 95% kosztów wykonania zadania.
 4. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 5. Oferent zobowiązany jest po otrzymaniu od pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie informacji
  o przyznaniu dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowana, złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego.
 6. Wyniki postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
 7. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 8. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do:
  • nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
  • odwołania konkursu ofert w całości lub części;
  • przedłużenia terminu składania ofert;
  • zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert;
  • dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 64 64 763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułWeekendowe atrakcje na Miłosnej
Następny artykułCentrum Równego Traktowania w Kwidzynie