Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr LVIII/553/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – prezentacja 10 spektakli, działań artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, dedykowanych dzieciom edukacji wczesnoszkolnej.

Ogłoszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poprzedni artykułOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”
Następny artykułGroeben. Życie jak scenariusz filmowy