06 03 2013 przedszkola

W związku z tym, że w internecie pojawia się wiele nieścisłości na temat zmian w przedszkolach, w tym miejscu będziemy publikować pytania i odpowiedzi związane z tym tematem.

Dlaczego kiedy wchodzę na portal nabór otrzymuję komunikat, że moje dziecko nie zostało zakwalifikowane?

– Wiadomość czy dziecko jest zakwalifikowane czy nie w programie nabór jest wiążąca w dniu 17 maja 2021 roku o godzinie 14:00. Informacje szczegółowe można znaleźć w „Informatorze dla Rodziców” w zakładce „Dokumenty”. Wszystkie informacje na stronie portalu nabór pojawiające się pomiędzy złożeniem deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej a datą 17 maja 2021 roku nie są wiążące. W tym okresie członkowie komisji rekrutacyjnej mają czas na zweryfikowanie złożonych dokumentów. Zgodnie z naszą obietnicą wszystkie dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola i chcą kontynuować edukację przedszkolną w danym miejscu mają zapewnione miejsce.

___

Czy w ramach czesnego płatne będą zajęcia dodatkowe, które wymienione są na ulotce miejskiej? Czy oprócz czesnego rodzice będą ponosić jakieś dodatkowe koszty? Czym różni się oferta przedszkola za 1 zł od przedszkola z czesnym?

– Czesne ma pokryć wszystkie koszty pobytu dziecka w przedszkolu, ponad ofertę podstawową (łącznie z wycieczkami, etc.). Zarówno w przedszkolu za 1 zł, jak i w przedszkolu za czesne obowiązywać będzie oferta zajęć dodatkowych, które zostaną wybrane przez rodziców. Ponadto w przedszkolu za czesne Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe prowadzić będzie zajęcia, które aktualnie realizowane są w przedszkolach niepublicznych w pełnym zakresie. A zatem model kształcenia we wszystkich przedszkolach składał się będzie z trzonu tożsamego dla wszystkich placówek i wybranego przez rodziców, zaś to co będzie różniło placówki za czesne i za 1 zł, to oferta stowarzyszenia obejmująca zarówno zajęcia dodatkowe – jakie aktualnie realizowane są w przedszkolach, programy zewnętrzne, do których udziału rodzice zostaną zaproszeni po uruchomieniu przedszkoli.

Od 1 do 15 sierpnia ma być przerwa adaptacyjna w budynkach i piszecie, że dzieci trafią do innych obiektów miejskich? Jakie to obiekty?

– Inne obiekty miejskie, o których myślimy to przede wszystkim Przedszkole Integracyjne i Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kwidzynie na ul. Hallera – dla dzieci młodszych, zaś dla 6 latków – jeśli taka będzie potrzeba – w świetlicach publicznych szkół podstawowych w Kwidzynie

Dlaczego rodzice musieli po raz kolejny przechodzić przez proces rekrutacyjny do przedszkoli, skoro zapewniano, że wcześniej prowadzone zapisy przez poszczególne przedszkola będą honorowane przez nowy organ zarządzający? Czy informacja o konieczności ponownego zapisania się do przedszkola dotarła do wszystkich rodziców, którzy dokonali tego we wcześniejszym terminie?

– 9 kwietnia 2021 Miasto po raz ostatni rozmawiało z przedszkolami niepublicznymi o ułatwieniu rodzicom rekrutacji do nowych przedszkoli. Przedszkola niepubliczne nie zgodziły się ani na pozyskanie zgody rodziców ani na wdrożenie rozwiązań ułatwiających rekrutację. Wobec powyższego z dniem 12 kwietnia 2021 roku miasto rozpoczęło rekrutację w trybie art. 154 ust. 5 i art. 159 Ustawy Prawo Oświatowe. Informacja o rekrutacji miejskiej publikowana była w mediach miejskich, oraz na portalach lokalnych. Nakłanianie rodziców przez część dyrektorów przedszkoli aby nie uczestniczyć w rekrutacji miejskiej przekazywana była przez przedszkola bezpośrednio rodzicom kanałami wykorzystywanymi przez daną placówkę. Nieliczne przedszkola zalecały rodzicom skorzystanie z rekrutacji miejskiej.

Czy rekrutacja do przedszkoli już się zakończyła? Czy jeśli przez to całe zamieszanie dziecko nie zostało zapisane zgodnie z procedurą do przedszkola będzie jeszcze szansa to naprawić?

– Zakończył się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na elektronicznej platformie Nabór [https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/przedszkole/]. Rodzice dzieci uczęszczających do dotychczasowych przedszkoli deklarowali w nim wolę kontynuacji opieki przedszkolnej. Aktualnie trwa rekrutacja dzieci „nowych”, także na elektronicznej platformie Nabór. Etap ten będzie trwał od 19 do 30 kwietnia 2021 roku. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 24 maja 2021 roku. Dotychczas wolę kontynuacji opieki przedszkolnej w nowych placówkach potwierdziło 604 rodziców na 771 miejsc (78%). 167 rodziców nie zapisało swoich dzieci. W dużej mierze powodem takiego stanu jest wprowadzenie w błąd rodziców przez niektórych dyrektorów przedszkoli, którzy przekonywali, że nie miasto czy Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe (nowy podmiot OPP, który będzie dzierżawił od miasta budynki w których do tej pory funkcjonowały przedszkola niepubliczne) może prowadzić rekrutacje, a jedynie obecne przedszkola. Utwierdzeni w przekonaniu, iż nic nie muszą robić, część rodziców nie złożyła deklaracji o kontynuacji opieki przedszkolnej na elektronicznej platformie nabór. Zapewniamy jednak, iż każdy rodzic, który przez działania części obecnych dyrektorów czuje, iż został wprowadzony w błąd będzie mógł skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kwidzynie [tel. 55 646-47-14] i jeszcze zgłosić swoje dziecko do wybranego przedszkola. Postaramy się pomóc każdej osobie, wiedząc, że brak zgłoszeń jest niezawiniony przez rodziców, którzy zostali wciągnięci w bieżące działania niektórych przedszkoli.

W budynkach na ul. Willowej i Kochanowskiego mają powstać nowe przedszkola publiczne, a dyrektorzy obecnych tam przedszkoli niepublicznych mówią, że nie opuszczą budynków w sierpniu. Co w takiej sytuacji? Czy w grę wchodzi przeniesienie nowych przedszkoli w nowe miejsca?

– Rodzice, którzy wyrazili wolę, aby ich dziecko uczęszczało do przedszkola publicznego czy to przy ul. Kochanowskiego czy przy ul. Willowej, MOGĄ BYĆ SPOKOJNI. To są obiekty miejskie, dzierżawa dotychczasowym najemcom się kończy i miasto mając własne budynki, nie będzie szukać innych na prowadzenie miejskich przedszkoli. Miasto nie może legitymizować bezprawia. To trochę tak, jakby te przedszkola chciały się uwłaszczyć na cudzym mieniu. Jest to naganne działanie i nie pozostanie bez echa. Dotyczy to przedszkola „Radość”, „Chatka Puchatka” i „Smyk”. Podejmiemy wszelkie kroki prawne, aby odzyskać obiekty i od 1 sierpnia rozpocząć działalność przedszkoli, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

A co z kadrą pedagogiczną? Miasto zapewniało nas rodziców, że „dzieci wrócą do tych samych pań”. Obecne dyrektorki części przedszkoli zapewniają, że kadra zostaje u nich? Jak mamy to rozumieć?

– Większość pracowników przedszkoli niepublicznych (poza przedszkolem Smyk), które będą prowadzone przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, zadeklarowało chęć pracy w nowych przedszkolach niepublicznych. Trwają rozmowy pełnomocnika stowarzyszenia z dyrektorami przedszkoli niepublicznych. Celem tych rozmów jest wypracowanie najkorzystniejszego dla pracowników sposobu przejścia od jednego pracodawcy do drugiego. Miastu zależy na pracownikach dotychczasowych przedszkoli „Radość” i „Chatka Puchatka”. Cenimy ich kompetencje i doświadczenie. Jeśli będą chcieli pracować w przedszkolach miejskich, po wypowiedzeniu warunków pracy u obecnego pracodawcy, to ich oczywiście zatrudnimy.

__

Zachęcacie rodziców do udziału w rekrutacji elektronicznej i to samo do tych samych przedszkoli robią obecne dyrektorki z przedszkoli niepublicznych. To komu mamy w końcu wierzyć?

– Miasto, jako instytucja zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym wypadku potrzeby opieki przedszkolnej dla dzieci mieszkańców miasta, może działać wyłącznie w granicach prawa. Ustawa Prawo Oświatowe przewiduje sytuację, w której gmina zakłada przedszkole publiczne i w tym celu może prowadzić rekrutację dzieci do nowo utworzonej placówki [art. 154 ust.5 i 159] i aktualna rekrutacja do przedszkoli odbywa się w oparciu o te przepisy. Skoro wolą Rady Miejskiej w Kwidzynie było utworzenie dwóch przedszkoli publicznych [uchwała z dnia 29 marca 2021 roku] Burmistrz Miasta Kwidzyna był zobowiązany wydać zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli [zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2021 roku]. Dyrektorzy niepublicznych przedszkoli już pod koniec marca wiedzieli, że w budynkach przy ul. Kochanowskiego i Willowej otwarte zostaną publiczne przedszkola. Jeśli prowadzą rekrutację do niepublicznych przedszkoli należy założyć, że takie przedszkola mają zamiar prowadzić w innym niż w/w miejscu. Miasto prowadzi rekrutację do nowo powstałych placówek we własnych obiektach. Takie działania mogą niestety spowodować jeszcze większy chaos i obawy rodziców. Bez wątpienia jednak działania miasta w tym zakresie są zgodne z prawem.  Mamy niestety wątpliwości czy równie zgodne z prawem są działania dyrektorów obecnych przedszkoli niepublicznych.

Jakie są kryteria naboru dzieci do „nowych” przedszkoli miejskich?

– W pierwszej kolejności kryteria ustawowe rekrutacji do przedszkola dotyczą następujących sytuacji:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W drugiej kolejności kryteria lokalne do przedszkola dotyczą następujących sytuacji:

  • kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna,
  • rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym,
  • zadeklarowanie przez rodziców /opiekunów prawnych pobytu kandydata w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 3 i więcej godzin dziennie,
  • zadeklarowanie przez rodziców /opiekunów prawnych pobytu kandydata w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej od 1 do 2 godzin dziennie,
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Przedszkola publiczne powstały, ale nie znamy oferty, nie wiemy jak będą funkcjonowały, trwa do nich rekrutacja, a my dalej „kupujemy kota w worku”.

– Miasto ma oczywiście przygotowany ogólny kanon, który powinien być obowiązujący w miejskich placówkach. Chcemy aby dzieci dbały o naturę, wyrażały codzienną troską o ziemię, powietrze, zasoby naturalne, ale też o własne zdrowie, aby cechowała je otwartość i empatia, szacunek dla innych i asertywność, świadomość własnej wartości i zorientowane na sukces grupy. Ponadto dzieci powinny być gotowe do otwartej komunikacji w różnych językach i na różnych płaszczyznach. Dokładną ofertę poznamy oczywiście po rozstrzygnięciu konkursów na dyrektorów tych placówek, którzy z pewnością będą mieli także swoje propozycje na uatrakcyjnienie opieki przedszkolnej.

Co z ciągłością opieki nad dziećmi w przedszkolach  w okresie wakacji ?

– Do 31 lipca dzieci będą pod opieką przedszkoli dziś funkcjonujących. W związku z koniecznością dwutygodniowej adaptacji wszystkich pomieszczeń we wszystkich budynkach przedszkolnych, od 1 do 15 sierpnia, budynki te nie będą dostępne dla dzieci. W tym czasie  miasto (po ustaleniu oczekiwań wakacyjnych rodziców) zapewni w innych obiektach miejskich opiekę przedszkolną dzieciom, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w okresie tych dwóch tygodni. Po tym okresie przedszkola działać będą w systemie pracy ciągłej – bez okresu wakacyjnego.

Zapisałam dziecko do miejskiego przedszkola jednak od obecnej Pani dyrektor w przedszkolu dowiedziałam się że to nie jest wcale takie pewne że będą te miejskie przedszkola, bo ona uważa że miasto działa nielegalnie, a przepisy nie pozwalają na takie działanie i poszła ze sprawą do sądu. Czy to możliwe że miasto nie uruchomi własnych placówek? Co wtedy z naszymi dziećmi?

– Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli jest oparta o art. 154 ust.5 i art. 159 ustawy Prawo Oświatowe. Są to przepisy regulujące rekrutację do nowo powstałych placówek. Przedszkole Miejskiej Nr 1 i Nr 2 są nowo powstałymi placówkami w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Kwidzynie uchwał je powołujących w dniu 29 marca 2021 roku. Uchwały te nie są aktami prawa miejscowego i obowiązują z dniem podjęcia. Tym samym listy, jakie wysyłają dyrektorzy przedszkoli do rodziców, zgodnie z którymi działania Miasta rzekomo są niezgodne z prawem są świadomym lub nieświadomym wprowadzaniem w błąd rodziców i bez wątpienia także wprowadzają chaos. Miasto uruchomi własne placówki. Aktualnie trwa do nich rekrutacja, która zakończy się 24 maja 2021 roku. Wszystkie dzieci, które złożyły deklaracje kontynuacji opieki przedszkolnej w budynkach, w których powstały Przedszkola Miejskie będą uczęszczały do przedszkola publicznego.

 

Poprzedni artykułEdukacja przedszkolna od sierpnia 2021
Następny artykułPrzetarg – sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Łąkowej 4/3