O g ł o s z e n i e

Burmistrz  Miasta  Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14  września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.  z 2014 r poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Łąkowej 4 w Kwidzynie

 1. Lokal będący przedmiotem przetargu zlokalizowany jest w budynku przy ul. Łąkowej 4 w Kwidzynie. Budynek położony jest na działce nr 74 o pow. 234 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00008192/3. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr karty 310/365).
 2. Lokal położony jest na I piętrze budynku i składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarni. Lokal ma pow. użytkową 84,30 m2. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Lokal wyposażony jest w następujące media: woda zimna, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, c.w.u. poprzez piecyk gazowy, ogrzewanie – piece kaflowe. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 74 wynosi 1782/10000.  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
 3. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkalne. Zmiana jego przeznaczenia wymaga spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
 4. Dla osób zainteresowanych nabyciem lokal zostanie udostępniony w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 1100.
 5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 7 kwietnia 2021 r.
 6. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem lokalu do wzięcia udziału w przetargu w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w pokoju nr 110 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.816,- zł.
 8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
 9. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu eksploatacji i remontów w wysokości ustalonej przez zarządcę nieruchomości.
 10. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 20.000,-      w pieniądzu (PLN) do dnia 7 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.
 11. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
 • W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
 2. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 7 czerwca 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 3. Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
 4. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 14, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 5. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.
 7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynach odwołania poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
 8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie pod numerem tel. (55) 64 64 739.

Kwidzyn, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poprzedni artykułPrzedszkola – pytania i odpowiedzi
Następny artykułSzczepienia przeciwko Covid-19 – nawet 600 osób dziennie!