um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku, ze zm./.

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
wyszczególnionej poniżej położonej w Kwidzynie przy ul. Wiejskiej

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Przedmiotem przetargu jest działka nr 81/6 o pow. 1173 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GD1I/00007864/8
2. Opisana wyżej działka, zgodnie z określonymi warunkami zabudowy, przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Wiejska) oraz możliwość uzbrojenia w: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, gaz. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna. W razie konieczności, przed przystąpieniem do zabudowy terenu należy zbadać warunki geotechniczne gruntu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 87.000 zł netto, natomiast minimalna
wysokość postąpienia – 1% tej ceny

3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 29 stycznia 2014
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nie dotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu w dniu 28 marca 2014 roku, o godzinie 1000 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 24 marca 2014 roku wadium w wysokości 15.000 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 24 marca 2014 roku /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej, uchylanie się od jej zawarcia lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (0-55) 64-64-717.
15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu pokrywa nabywca.

Kwidzyn, dnia 21 lutego 2014 r.

LOKALIZACJA
25 02 2014 przetarg wiejska

Poprzedni artykułPrzetarg – nieruchomość przy ul. Żeromskiego (nr działki 389/18)
Następny artykułWystartują niepełnosprawni sportowcy