um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku, ze zm./.

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Kwidzynie przy ul. Żeromskiego, przeznaczonej pod poszerzenie nieruchomości przyległej

Nr działkiPowierzchnia
[m2]
Cena wywoławcza nettoMinimalna wysokość
postąpienia
Wysokość wadium
389/1818415.000 zł1% ceny wywoławczej3.000zł

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1I/00003229/7.
2. Opisana wyżej nieruchomość, położona jest na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Nieruchomość jest niezabudowana. Z uwagi na powierzchnię działki, nie może ona zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości do niej przyległych. Wobec powyższego wybrano formę przetargu ograniczonego.
3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 29 stycznia 2014.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, spełniające warunki przetargu, tj. będące właścicielami nieruchomości przyległych do nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku, o godzinie 10.00 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunki uczestnictwa w przetargu:
a) Zgłoszenie, w formie pisemnej, do dnia 24 marca 2014 r., uczestnictwa w przetargu.
b) Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości na konto UM w Kwidzynie nr 11830000090008210720000040
do dnia 24 marca 2014 r. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
c) Złożenie w tut. urzędzie /pok.007/, do dnia 24 marca 2014 roku kserokopii aktualnego odpisu z księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości przyległej, będącej własnością osoby która zamierza brać udział w przetargu.
9. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 11. spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
10. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
12. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
13. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pod nr tel. (55) 64-64-717.
14. Koszty notarialne koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

Kwidzyn, dnia 21 lutego 2014 roku

LOKALIZACJA

25 02 2014 przetarg zeromskiego

Poprzedni artykułPrzetarg – nieruchmość przy ul. Malborskiej (nr działki 115/4, 112/4)
Następny artykułPrzetarg – nieruchomość przy ul. Wiejskiej (nr działki 81/6)