UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 26 października 2020 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na 2020 rok;
– o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
– w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI II w Kwidzynie.

6. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o stanie realizacji zadań oświatowych.
7. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
9. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącą sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
10. Komunikaty i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji z obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Poprzedni artykułNowe obostrzenia i pomoc dla seniorów
Następny artykułWszystkich Świętych