Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LXII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji.
 5. Informacja na temat projektu o nazwie „Każdy uczeń jest inny – edukacja włączająca
  w Mieście Kwidzyn”.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2024 r.”;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030;
 • w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kwidzyna;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2024;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2028;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie przywrócenia targowiska przy ul. Słowackiego w Kwidzynie.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
Następny artykułRozpoczęcie sezonu przez KKM