pdf

Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j.t.Dz. U. 2014.518) oraz
o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/ j.t.Dz.U.2014.1490/
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej, położonej w Kwidzynie przy ul. Rzemieślniczej, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

 

Nr działkiPowierzchnia
[m2]
Cena wywoławcza
netto
Minimalna wysokość
postąpienia
Wysokość
wadium
126/4110990.000,-1% ceny wywoławczej15.000,-

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1I/00040052/6.

2. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Długa – Północ”, zgodnie z którym dla działki tej obowiązuje jednostka 9.U/MN ( teren usług i zabudowy mieszkaniowej).
Nieruchomość jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Rzemieślnicza). Na terenie działki znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja. W umowie przenoszącej własność zostaną ustanowione odpowiednie służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci. Działka posiada możliwość pełnego uzbrojenia. W razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu należy zbadać warunki geotechniczne gruntu. Teren działki jest częściowo zadrzewiony.

3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 07.01.2015.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nie dotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.

6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 o godzinie 1000 w pok. nr 007 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanych wyżej wysokościach, do dnia 20.04.2015, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 20.04.2015 /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /j.t.Dz.U.2014.1380/

13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55) 64-64-717.

15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu pokrywa nabywca.

Koszty sądowe związane z ustanowieniem służebności przesyłu pokrywa Miasto Kwidzyn.

Kwidzyn, dnia 16.03.2015

MAPA.pdf85.24 KB

Poprzedni artykułKwidzynianki zdobyły srebro
Następny artykułInformacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa „Kontrasty” pn. „X Ogólnopolski Plener Plastyczny w Sadlinkach – Widziane okiem malarza”