kwidzyn logo

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10 w Kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Sport

1) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,

2) organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,

3) organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kultura

1) prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,

2) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,

3) wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna

Ochrona środowiska

1) organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez

o charakterze ekologicznym,

2) propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna,

3) promowanie zachowań przyjaznych środowisku,

4) rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska.

Bezpieczeństwo

1) realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna,

2) działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach.

Promocja i ochrona zdrowia

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej,  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

II. Termin realizacji zadań:

1) od 27 stycznia do grudnia 2012 r.

2) na zadanie w zakresie kultury pkt 2 oraz ochrony środowiska termin realizacji zadania może wynieść maksymalnie 3 lata.

III. Wysokość środków publicznych:

1. przeznaczonych na realizację zadań w 2012 roku w dziedzinie:

sportu – 1 450 000 zł,

kultury – 380 000 zł,

ochrony środowiska – 514 000 zł

bezpieczeństwa – 20 000  zł,

promocji i ochrony zdrowia – 89 500 zł, w tym :

a)     powierzenie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień – 57 000  zł,

b) dofinansowanie programów w zakresie rehabilitacji dla osób uzależnionych

i współuzależnionych od alkoholu – 24 500  zł,

c) realizacja programów profilaktycznych – 8 000  zł,

2. przeznaczonych na realizację zadań w latach 2013-2014 w dziedzinie:

kultury – 190 000 zł (95 000 zł w roku 2013, 95 000 zł w roku 2014)

ochrony środowiska 688 000 zł (344 000 zł w roku 2013, 344 000 zł w roku 2014)

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia

2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz
z załącznikami:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
2) statut organizacji.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 stycznia 2012 r. o godz. 16.00, termin uważa się za zachowany w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.
Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w dniu 17 stycznia 2012 r.  o godz.:
9.00 – projekty z zakresu kultury,
10.30 – projekty z zakresu sportu,
11.30 – projekty z zakresu ochrony środowiska,
12.00 – projekty z zakresu bezpieczeństwa,
12.30 – projekty z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2010 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta

w dziedzinie sportu:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 668 247,04 zł,

w dziedzinie kultury:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie  472 775zł,

w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 82 500 zł.

w dziedzinie pomocy społecznej:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 20 000 zł.

w dziedzinie ochrony środowiska:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 370 000zł.

w dziedzinie bezpieczeństwa:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 28 484,27 zł.

VII. Dodatkowe informacje.

1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

4. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte po uprzednim uchwaleniu budżetu miasta Kwidzyna na 2012 rok przez Radę Miejską w Kwidzynie.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych i mieszkaniowych nr tel. (0*55) 646 4725.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułRepertuar DKF „Powiększenie” na styczeń 2012
Następny artykułZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.Edwarda Zielińskiego