Ogłoszenie

o zmianie informacji w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres organizacji

Miasto Kwidzyn
Adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

2. Zmiany w ogłoszeniu:

Punkt 2 ogłoszenia pierwotnego otrzymuje brzmienie:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.