um

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania do podręczników szkolnych w ramach programów rządowych:  „Wyprawka szkolna”, „Bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne”, oraz „Stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego” na rok szkolny 2015/2016:

25 08 2015 wyprawka 

* Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do dyrektora szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny /obowiązek nauki.

** Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 – dotyczy tylko    mieszkańców Kwidzyna.

*** „Wyprawka szkolna”  na rok szkolny 2015/2016

W 2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego
lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:
– klasach III szkoły podstawowej,
– klasach IV technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, objęto także uczniów:
– słabowidzących,
– niesłyszących,
– słabosłyszących,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów -z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów -z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 złotych netto na osobę w rodzinie.
Wnioski można składać w terminie do 10 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 – pok. 204,    tel.: 55 64 64 714.

Poprzedni artykułRepertuar DKF – wrzesień
Następny artykułLigi Miejskie – zapisy