Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 27 września  2021 roku o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie nienależytego wykonania zadania poprzez uznanie swojej właściwości do rozpatrzenia skargi z dnia 1 sierpnia 2021 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie nienależytego wykonania zadania poprzez uznanie swojej właściwości do rozpatrzenia skargi z dnia 2 sierpnia 2021 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
  w zakresie nienależytego wykonania zadania poprzez uznanie swojej właściwości do rozpatrzenia skargi z dnia 18 lipca 2021 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany zapisu uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie dotyczącej targowiska przy ulicy Słowackiego w Kwidzynie;
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, ustalenia przebiegu oraz nadania nazwy;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2021 r.”;
 • w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania celem opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 27.09.2021 r.

Poprzedni artykułOstatnia szansa na udział w akcji Jedno dziecko – jedno drzewo
Następny artykułZlot pojazdów niezwykłych