widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 14:00.

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”  według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna;
 • o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich oraz zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich;
 • o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek tej opłaty oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Kwidzyna oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
 • uchylająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kwidzyna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia targowiska przy ulicy Słowackiego w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pozostawienia obecnego targowiska przy ulicy Kopernika w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego realizacji umów sponsorskich zawartych w latach 2018 -2023 z firmą MMTS Kwidzyn S.A. na działania promocyjne;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych i prawnych w celu opracowania i przyjęcia uchwały o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • w sprawie przekazania wniosków zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozparzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie braku podania do publicznej wiadomości sprawozdania zbiorczego dotyczącego zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych za lata 2017-2022;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna polegającej na naruszeniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułKonkurs plastyczny o autyźmie
Następny artykułCiepłe Mieszkanie – raport maj 2023