Projekty: RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej

 

 

 

Miasto Kwidzyn rozpoczęło realizację dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów dotyczących szeroko rozumianej rewitalizacji:

RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie oraz RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej.

 

Pierwszy projekt „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu identyfikuje się następujące cele:

w sferze usług publicznych – wzrost dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w obszarze rewitalizowanym, wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych, wzrost liczby partnerskich przedsięwzięć realizowanych przez NGO we współpracy z instytucjami integracji i pomocy społecznej oraz wzrost poziomu integracji lokalnej społeczności.
w sferze infrastrukturalnej – zmniejszenie stopnia dekapitalizacji zabudowy terenów publicznych, zabudowy mieszkaniowej i części wspólnych, wzrost spójności architektoniczno-przestrzennej obszaru oraz wzrost liczby miejsc do spędzania czasu wolnego.
Zakres projektu przewiduje rewitalizację 5 kamienic na obszarze Starego Miasta, budowę parku oraz stworzenie miejsca na placówkę wsparcia dziennego, a także zakup wyposażenia nowoczesnego Multicentrum, które będzie funkcjonowało w modernizowanym budynku byłego dworca PKP.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 870 535,73 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 524 470,84 zł.

 

Drugi uzupełniający się projekt „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i artystycznych i edukacyjnych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i psychoedukacyjna w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych dla rodziców/opiekunów ww dzieci.

Działać będzie również poradnia rodzinna dla rodziców/członków rodziny/opiekunów. Projekt zakłada ponadto udzielanie poradnictwa prawnego, udział uczestników w zajęciach artystycznych, edukacji cyfrowej a także animację lokalno-środowiskową w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 383 340,50 zł, w tym dofinansowanie 2 264 173,47 zł.

Poprzedni artykułProjekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane
Następny artykułRetransmisja I Sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 19.11.2018 r.