kwidzyn logo

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej
nr XLV/273/10 w Kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania
Sport
1) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
2) organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,
3) organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Kultura
1) prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,
2) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,
3) wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna
Bezpieczeństwo
1) realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna,
2) działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach.

II. Termin realizacji zadań:  od lipca do grudnia 2011 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
w dziedzinie sportu –  45 000 zł,
w dziedzinie kultury –   40 000 zł,
w dziedzinie bezpieczeństwa – 25 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr III/316/2010 z dnia 25 maja 2010 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz
z załącznikami:
– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
– statut.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 czerwca 2011 r. o godz. 16.00.
Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie:
– w dniu 22 czerwca 2011 r.  o godz.:
9.00 – projekty z zakresu kultury,
9.30 – projekty z zakresu sportu,
10.00 – projekty z zakresu bezpieczeństwa.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2010 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta
w dziedzinie sportu:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 668 391,50 zł,
w dziedzinie kultury:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie  478 930 zł,
w dziedzinie bezpieczeństwa:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 28 950 zł.

VII. Dodatkowe informacje
1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.
3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

Informacji telefonicznych udziela:
1. Marek Konieczek – Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych i mieszkaniowych nr tel. (0*55) 646 4725.
2. Kamil Świątkowski – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułDzień IP
Następny artykuł100 placów zabaw na sto lat Nivea