foto: CEEB 001

Każdy właściciel, zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB ).  Proces składania deklaracji do CEEB ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wnioski można będzie składać od 1 lipca 2021 r.

Obowiązkiem zgłoszenia poprzez wypełnienie deklaracji, objęte są wszystkie budynki, które posiadają zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internetową stronę – www.zone.gunb.gov.pl Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Istnieje możliwość złożenia deklaracji osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłania drogą pocztową. W Kwidzynie deklaracje można składać na adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Burmistrz Miasta Kwidzyna wychodząc na przeciw mieszkańcom, aby ułatwić realizację w/w obowiązku, zlecił Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, prowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie miasta. Ankieterzy odwiedzą mieszkańców i pomogą wypełnić druk deklaracji, który będzie podstawą wpisu do bazy  CEEB.

Deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r., dotyczy źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. w ciągu 14 dni od instalacji źródła ciepła.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • opcjonalnie adres e-mail;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

deklaracja-A budynki i lokale mieszkalne

deklaracja-B budynki i lokale NIEmieszkalne

Poprzedni artykułEliminacje Pol’and’Rock Festival w Kwidzynie
Następny artykułEliminacje Pol’and’Rock w Kwidzynie – dzień drugi