Stawki czynszu zostały określone w Zarządzeniu nr 567/2022 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kwidzyn. Stawki czynszu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ww. Zarządzenia.

Czynsz roczny płatny jest w dwóch ratach: do 31 marca i do 30 września każdego roku. W przypadku zawierania umowy w trakcie danego roku kalendarzowego czynsz jest płatny w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

 

Poprzedni artykułWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Następny artykułWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia