Stawki czynszu zostały określone w Zarządzeniu nr 567/2022 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22.11.2022 r. w sprawie ustalenia sławek czynszu za wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kwidzyn.

Czynsz roczny płatny jest jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. W przypadku zawierania umów w trakcie danego roku kalendarzowego czynsz jest płatny w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Stawki czynszu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ww. Zarządzenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Poprzedni artykułWykaz nieruchomości oddanych w użyczenie
Następny artykułWykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia