Zapraszamy na transmisję online z przebiegu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku o godz. 14.00.

Link do transmisji

Zgodnie z art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Wybór sekretarza obrad.
 1. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XVI sesji;
 1. Przyjęcie protokołu z XVII sesji;
 1. Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta o stopniu gotowości szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za pierwsze półrocze 2020 roku.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na 2020 rok;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Miasta Kwidzyn i Gminy Kwidzyn przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kwidzyn;
 • w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
 • roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości;
 • w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
 • roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości;
 • w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kwidzyna na lata 2020-2023 ”;
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszawska-Graniczna I” w Kwidzynie;
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-ZACHÓD w Kwidzynie;
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OBSZAR STAREGO MIASTA w Kwidzynie;
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI II w Kwidzynie;
 • w sprawie miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI III w Kwidzynie;
 • w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie i Kwidzyńskiego Centrum Kultury.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 1. Zamknięcie obrad sesji.
Poprzedni artykuł„Nigdy więcej wojny”
Następny artykułRocznica sierpnia 1980