Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Łąkowej 4 w Kwidzynie

1. Lokal będący przedmiotem przetargu zlokalizowany jest w budynku przy ul. Łąkowej 4 w Kwidzynie. Budynek położony jest na działce nr 74
o pow. 234 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00008192/3. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr karty 310/365).

2. Opis nieruchomości
Lokal położony jest na I piętrze budynku i składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarni o pow. użytkowej 84,30 m2. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu, wyposażony jest w następujące media: woda zimna, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, c.w.u. poprzez piecyk gazowy, ogrzewanie – piece kaflowe. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 74 wynosi 1782/10000. Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

3. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7 kwietnia 2021 r.

5. Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu: 11 czerwca 2021 r.
Termin przeprowadzonego drugiego przetargu: 3 września 2021 r.

6. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem lokalu do wzięcia udziału w przetargu w dniu 22 października 2021 r. o godz. 10.30 w sali nr 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.

7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190 816,- zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście).

8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

9. Dla osób zainteresowanych nabyciem, lokal zostanie udostępniony w dniu 5 października 2021 r. o godz. 11.00.

10. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 20 000,- zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) w pieniądzu (PLN) do dnia 18 października 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040.
Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.

11. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
a) przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
b) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu
z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej.

12. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

13. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 18 października 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

14. Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

15. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 14, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

16. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.

17. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu eksploatacji i remontów w wysokości ustalonej przez zarządcę nieruchomości.

18. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

19. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

20. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie pod numerem tel. (55) 64 64 739.

Kwidzyn, dnia 15 września 2021 r.

Poprzedni artykułprzetarg ustny nieograniczony – ul. Malborska
Następny artykułPaula Budzyńska Mistrzynią Polski