Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Malborskiej 64 w Kwidzynie

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Malborskiej 64 w Kwidzynie, oznaczona numerami działek 263/2, 264/4, 264/3, 262/2, 261/4, 261/3 o łącznej pow. 581 m2 w obrębie 4 Miasta Kwidzyna. Dla działek prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księgi wieczyste nr GD1I/00043199/9 i GD1I/00026118/3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Malborska – Wschód II” działki znajdują się w jednostce 1.MU, gdzie obowiązuje zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Malborska).

2. Opis nieruchomości
Budynek mieszkalny to budynek jednorodzinny, parterowy z dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 74,70 m2, w złym stanie technicznym. Budynek nie posiada fundamentów, ściany zewnętrzne wykonane z gliny zmieszanej ze słomą, ściany wewnętrzne wykonane z cegły surowej, ogrzewanie – piece kaflowe. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, dach przykryty dachówką ceramiczną. budowlanych co budynek mieszkalny. Nieruchomość znajduje się w zasięgu uzbrojenia w następujące media: energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną, sieć gazową. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszkalny to budynek o wartościach historyczno – kulturowych, położony w strefie ochrony konserwatorskiej i jest objęty ochroną planu. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 29 m2, zbudowany jest z tych samych materiałów

3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 sierpnia 2021 r.

5. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem nieruchomości do wzięcia udziału w przetargu w dniu 22 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107 233,- zł (słownie złotych: sto siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy).

7. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

8. Dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomość zostanie udostępniona w dniu 6 października 2021 r. o godz. 11.00.

9. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 20 000,- zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) w pieniądzu (PLN) do dnia 18 października 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.

10. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
a) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
b) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej.

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.

12. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 18 października 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

13. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

14. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 13, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

15. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.

16. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

17. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

18. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie pod numerem tel. (55) 64 64 739.

Kwidzyn, dnia 15 września 2021 r.

Poprzedni artykułMamy to! Hanna Perfikowska medalistką Szkolnych Mistrzostw Świata
Następny artykułprzetarg ustny nieograniczony – ul. Łąkowa