Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020, poz.1990) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.2014.1490./

ogłasza PIERWSZY  PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kwidzyna.

LpAdres

(ulica)

Nr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow. w m²

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)

1.2.3.4.5.6.7.
 1.

 

Jesienna75/8

GD1I/00047221/1

4168Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi465.800,-90.000,-
 2..

 

Jesienna75/7

GD1I/00047221/1

 

2417Zabudowa mieszkaniowa270.100,-50.000,-

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2021 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110, w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Kwidzynie  przy  ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15 marca 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień,  w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej  spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Malborska-Północ I”, zgodnie z którym dla działki nr 75/8 obowiązuje jednostka 6.MN/U, gdzie obowiązuje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, natomiast dla działki nr 75/7obowiązuje jednostka 5.MN, gdzie obowiązuje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniacze. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej ul. Jesiennej.  Droga ta posiada nawierzchnię asfaltową. Działki stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. W bliskim sąsiedztwie działek znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć energetyczna. Teren działek jest częściowo zadrzewiony i zakrzaczony.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 10.2020 r.
 3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się  z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 15 marca 2021 r. /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji  potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców /j.t.Dz.U.2017, poz. 2278/.
 5. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  • W razie  konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
  • Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
  • W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe                      w Kwidzynie
  • Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod  nr tel. (55) 64-64-717.

www.bip.kwidzyn.pl

www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

   Kwidzyn, dnia 15 stycznia 2021 r.

Zastępca Burmistrza Kwidzyna

Piotr Halagiera

ul. Jesienna0001

Poprzedni artykułSzczepienia przeciw COVID-19 w Kwidzynie
Następny artykułPomoc dla bezdomnych