plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie bierze udział w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

 • wartość dofinansowania: 195 840 zł
 • całkowita wartość: 195 840 zł.

logotypy do projektu

Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących
i sprawujących całodobową opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8
  w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM ?

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym);
 • opiekunowie prawni.

W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ OPIEKUN wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 • czynnościach samoobsługowych,
 • czynnościach pielęgnacyjnych,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Pomoc przyznawana w postaci opiekuna jest bezpłatna.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

UWAGA!

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Więcej informacji:

http://mops.kwidzyn.samorzady.pl/edycjadruga,120

Poprzedni artykułZakończenie Konferencji w sprawie przyszłości Europy
Następny artykułProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022