plakat z godłem i barwami Polski zawierający treści z artykułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie uczestniczy w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Miasto Kwidzyn otrzymało:

– wartość dofinansowania: 2 043 060 zł

– całkowita wartość: 2 043 060 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.
 • Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).


KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

UWAGA!
w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności (dostarczane przez Asystenta);
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (weryfikacja przez MOPS);
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (załącznik nr 6 do Karty zgłoszeniowej).

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym);
 • opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna.

Więcej informacji: http://mops.kwidzyn.samorzady.pl/systentosobistyosobyniepenosprawnejdwa,121

 

Poprzedni artykułProgram „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
Następny artykułProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022