Kwidzyn, 13 maja 2021 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXI/208/20 rady miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych. 

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji.

Termin realizacji zadania: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Zakres zadania:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego turnusu z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) zwanym w dalszej części „rozporządzeniem”.
 2. Turnus musi trwać co najmniej 11 dni (z wyłączeniem dnia dojazdu oraz powrotu).
 3. Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożone ich występowaniem, w szczególności korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, objęte pracą socjoterapeutyczną
  w placówkach wsparcia dziennego.
 4. Organizator obozu socjoterapeutycznego zobowiązany będzie zapewnić:
 • kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą liczbę wychowawców do liczby uczestników wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem, w szczególności posiadających doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz problemami alkoholowymi;
 • transport uczestników turnusów na miejsce wypoczynku i powrót do miejsca zamieszkania.
  W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica bądź opiekuna, dowiezienia nieodebranego dziecka do miejsca jego zamieszkania. Przewozy winny być zorganizowane zgodnie z ustawą
  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Organizator zapewnienia kadrę sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie transportu;
 • zakwaterowanie uczestnikom kolonii w domkach lub budynkach murowanych spełniających obowiązujące normy sanitarne i przeciwpożarowe. Wyklucza się organizację noclegów
  w namiotach;
 • każdemu uczestnikowi turnusu wyżywienie w ilości 4 posiłków dziennie, z zachowaniem norm żywienia oraz dodatkowych napojów w ciągu dnia, w trakcie trwania wycieczki krajoznawczej – wyjazdowej. Pierwszym posiłkiem w dniu przyjazdu jest obiadokolacja. Ostatnim posiłkiem
  w dniu wyjazdu jest śniadanie i suchy prowiant;
 • opiekę medyczną dla uczestników turnusów – pielęgniarkę / ratownika medycznego na stałe, lekarz na telefon;
 • program wypoczynku z programem socjoterapeutycznym oraz programem edukacji zdrowotnej;
 • program wypoczynku wychowawczego (kulturalno – rozrywkowego i sportowo-rekreacyjnego);
 • organizację wycieczek (co najmniej jednej wyjazdowej turystyczno – krajoznawczej);
 • możliwość korzystania z basenu lub kąpielisk oraz zapewnić opiekę ratownika wodnego
  z odpowiednimi kwalifikacjami dla uczestników turnusów, przebywających nad wodą bądź korzystających z kąpieli;
 • ubezpieczenie uczestników turnusów od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie transportu uczestników oraz ich pobytu na turnusie.
 1. Oferent nie może pobierać żadnych opłat od uczestników zadania. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000 zł

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia
22 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 11 czerwca 2021 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057) wraz z załącznikami:

1)   aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty;

2)   statut organizacji;

3)   dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania obiektem;

4)   informacje dotyczące kwalifikacji kadry spełniające wymagania określone w rozporządzeniu;

5)   plan pracy oraz rozkład dnia podczas wypoczynku;

6)   program socjoterapeutyczny i sposób jego ewaluacji;

7)   informację o cenie jednostkowej pobytu uczestnika na obozie, w tym cenie dziennej stawki żywieniowej uczestnika.

 1. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie,
  z odrębnym kompletem załączników.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – wypoczynek letni”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Wiejskiej 1a w Kwidzynie o godzinie 11.00. 

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2020 r. oraz w 2021 r. Miasto Kwidzyn nie zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego tego samego rodzaju i nie udzieliło dotacji.

Dodatkowe informacje:

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.
 3. W ramach udzielonej dotacji dopuszcza się w trakcie realizacji zadania zwiększenie wydatku finansowego z dotacji o nie więcej niż 20% tego wydatku. Naruszenie powyższego postanowienia, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 4. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu osobowego
  i rzeczowego.
 5. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 6. Oferent zobowiązany jest po otrzymaniu od pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowana, złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego.
 7. Wyniki postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
 8. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 9. Oferent zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające zgłoszenie organizacji wypoczynku do Kuratora Oświaty.
 10. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 64 64 763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułKwidzyńscy sumici z medalami
Następny artykułMotory na start