symbole prawa: waga Temidy, książki i młotek sądowy leżące na blacie stołu
Foto: Canva
  1. 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm. dalej jako Ustawa) Rada Miejska w Kwidzynie najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.
  2. Szczegółowe informacje organizacyjne w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 -2027 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku.   
  3. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie (BIP) lub na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku (BIP) (wzory dokumentów) .
  4. Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata na ławnika można składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ulicy Warszawskiej 19 w godzinach 7:00-16:00 lub przesłać pocztą na adres Rada Miejska w Kwidzynie ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn z dopiskiem na kopercie „ zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego” w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.
  5. Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Kwidzynie po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 Ustawy tj. po 30 czerwca 2023 roku,  a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5 Ustawy i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.)  pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Mariusz Wesołowski

 

Więcej informacji oraz załączniki do pobrania na stronie: https://bip.kwidzyn.pl/m,15694,wybor-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2024-2027.html

Poprzedni artykułNowoczesne oświetlenie w mieście
Następny artykuł„Społek” z Erasmusem w Izmirze