um

Kwidzyn, 02 lipca 2015 r.

 Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XLV/273/10 w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych.

 

I. Rodzaj zadania:

Kultura

Organizacja lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych.

 

II. Termin realizacji zadań:

od 01 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 11 000 zł

 

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

2) statut organizacji.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w dziedzinie kultury” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w Biurze Obsługi Ludności. Termin składania ofert upływa z dniem 07 sierpnia 2015 r. o godz. 1600.

Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 10 sierpnia 2015 r. godz. 830 pokoju nr 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.


VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2014 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2014 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta w dziedzinie kultury – dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 371 325,02 zł.

VII. Informacje uzupełniające:

  1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
    W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

  2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

  3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

 

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763

 

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułGrassroots Festiwal
Następny artykułZintegrowane Porozumie Terytorialne