budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kwidzyna na lata 2022-2025.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Przedmiot konkursu:

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych adresowanej do dzieci i młodzieży w kwidzyńskich placówkach oświatowych poprzez przeprowadzenie programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi (profilaktyka wskazująca i selektywna) organizowanych w formie:
 1. sesji terapeutyczno – edukacyjnych,
 2. sesji psychoterapii indywidualnej i grupowej,
 3. grupy rozwoju osobistego (treningi, warsztaty),
 4. grupy zapobiegania nawrotom uzależnienia.
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
  1. wspieranie działalności środowisk abstynenckich;
  2. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 232 000 zł, z tego na:

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 140 000 zł;
 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 92 000 zł.

Termin realizacji zadania: od 10 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kryteria oceny ofert:  Oceny ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kwidzyna.  Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej z wykorzystaniem kart oceny oferty, których wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 349/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej, wzoru oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej oraz sprawozdania z realizacji zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna, zwanym w dalszej części ogłoszenia „zarządzeniem”.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności  Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Termin składania ofert upływa z dniem 10 stycznia 2023 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: Komisja konkursowa dokona otwarcia ofert z udziałem oferentów w dniu 12 stycznia 2023  r. w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 1100. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania najpóźniej do 17 stycznia 2023 r.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert: Wyniki konkursu, z podaniem nazwy oferenta, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji będą niezwłocznie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert: Oferentom przysługuje odwołanie się od rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie należy złożyć do Burmistrza Miasta Kwidzyna za pośrednictwem Koordynatora Zespołu ds. Społecznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w terminie trzech dni roboczych od dnia publikacji rozstrzygnięcia konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania środków:

 • wspieranie realizacji zadania publicznego zakłada udział środków własnych w wysokości co najmniej 5% kosztów realizacji zadania. Za środki własne uznaje się wycenę wkładu rzeczowego oraz osobowego oferenta;
 • w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji;
 • oferent nie może pobierać żadnych opłat od uczestników zadania;
 • dopuszcza się w trakcie realizacji zadania zwiększenie wydatku finansowego z dotacji o nie więcej niż 20% tego wydatku. Naruszenie powyższego postanowienia, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 • dokumenty, o których mowa art. 15 ust. 6 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
  o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608);
 • wykaz imienny osób zatrudnionych przy realizacji zadania z podaniem ich kwalifikacji zawodowych;
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty.

Zastrzeżenia i dodatkowe wymagania organizatora konkursu:

 1. Oferent będzie zobowiązany do monitorowania rezultatów projektu wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika:
 • lista obecności;
 • ankieta ewaluacyjna wśród uczestników projektu;
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.
 1. Oferent jest zobowiązany zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w minimalnym standardzie przewidywanym przepisami art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo:
 • odwołania konkursu ofert w całości lub części;
 • przedłużenia terminu składania ofert;
 • zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert;
 • wezwania oferenta w celu wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych z zastrzeżeniem, że oferent musi się zgłosić i usunąć braki w terminie wskazanym przez komisję konkursową.

 

Sposób złożenia oferty i dokumentów:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne”.

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udzielają:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułWażne! Komunikat dot. preferencyjnej sprzedaży węgla
Następny artykułOgłoszenie konkursu ofert – placówka wsparcia dziennego