widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale
nr XLVI/433/22 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia, wraz z udzieleniem dotacji.

Termin realizacji zadania: od 9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działań w zakresie wpierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej wynosi 300 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia
22 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (Część III  wzoru oferty – „Opis zadania” punkt 6)

Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 5 stycznia 2023 r. o godz. 16.00. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057) wraz z załącznikami:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty;
 • statut organizacji;

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – placówka wsparcia dziennego”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 12 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, pokój 204 o godzinie 12.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2021 r. oraz w 2022 r. Miasto Kwidzyn nie zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego tego samego rodzaju i nie udzieliło dotacji.

Warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Podczas realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 2. Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w okresie od  9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla co najmniej 30 dzieci, w tym dla 15 dzieci w wieku 6-12 lat oraz 15 dzieci w wieku 13-18 lat.
 3. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Miasta Kwidzyna. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów;
 4. Oferent zobowiązany będzie do:
 • prowadzenia placówki wsparcia dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnienia funkcjonowania placówki przez co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkie dni robocze oraz 1 godzinę pracy z rodziną i instytucjami w terenie;
 • zapewnienia, że liczba dzieci przebywających w placówce nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej liczby, o której mowa w decyzjach komendanta Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego, potwierdzającej spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych. Jeżeli placówka zapewnia większa liczbę miejsc, niż określona decyzjami, o których mowa w pkt 3 zajęcia powinny odbywać się w taki sposób, aby liczba dzieci przebywających w jednym czasie w placówce nie przekraczała maksymalnej dopuszczalnej liczby, o której mowa w decyzjach Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego przy jednoczesnym zapewnieniu, że zostaną osiągnięte mierniki i wskaźniki, o których mowa w pkt III.6 oferty;
 • zapewnienia uczęszczającym do placówki wsparcia dziennego dzieciom opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz działań zmierzających do rozwoju zainteresowań;
 • prowadzenia specjalistycznej pomocy dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i artystycznych
  i edukacyjnych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię; pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej i psychoedukacyjnej w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych dla rodziców/opiekunów ww. dzieci;
 • zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania;
 • zapewnienia zatrudnienia w placówce w wymiarze umożliwiającym realizację zapisu art. 28 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. że pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 15 dzieci;
 • zatrudnienia odpowiedniej kadry posiadającej kwalifikacje i spełniającej warunki określone w art. 25 – 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • prowadzenia dla każdego wychowanka karty indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka i rodziny oraz oceny jego zmian);
 • dokumentowania zajęć prowadzonych w placówce w postaci dziennika zajęć;
 • dołożenia wszelkich starań zapewniających frekwencję dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego oraz wprowadzenia planu naprawczego w przypadku zmniejszającej się frekwencji;
 • prowadzenia harmonogramu pracy placówki oraz ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w placówce.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego będzie prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, która zapewni wsparcie rodzinom poprzez objęcie dzieci terapią, opieką
i wychowaniem, pomocą w nauce, organizacją czasu wolnego, zabawą i zajęciami sportowymi oraz rozwojem zainteresowań.

Dodatkowe informacje:

 • złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości;
 • w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji;
 • przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, uwzględnionych w umowie o dofinansowanie oraz określonych rodzajowo w kosztorysie wydatków, stanowiącym załącznik do tej umowy, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego;
 • oferent jest zobligowany do wykazania w ofercie w sekcji III poz. 3 oferty – „Syntetyczny opis zadania” – konkretnych działań jakie planuje przy realizacji zadania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 • dopuszcza się przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji, tj. przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy wartość danej pozycji kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż 20%. Naruszenie powyższego postanowienia, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości;
 • oferent zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób zatrudnionych do realizacji zadania publicznego obejmujący w szczególności: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe oraz zajmowane stanowisko (z podaniem wymiaru etatu) oraz informowania o zmianach dotyczących osób zatrudnionych do realizacji zadania;
 • oferent zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy statutu oraz regulaminu placówki;
 • oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wyniki  postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 64 64 763.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

 

Poprzedni artykułOgłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Następny artykułSpotkanie opłatkowe