Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z
2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004
roku/.
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działki 279, 280/15 o łącznej pow. 7860 m2, położonej w Kwidzynie
przy ul. Granicznej
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi
wieczyste KW GD1I/00024281/2 oraz KW GD1I/00026118/3
2. Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z funkcją usługową w parterach budynków. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada
dostęp do drogi publicznej (ul. Graniczna) . Dojazd do nieruchomości możliwy jest także poprzez nowo
projektowaną drogę wewnętrzną stanowiącą własność Miasta Kwidzyna. Dla nieruchomości tej zostały
ustalone warunki zabudowy. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w: wodociąg, kanalizację,
energię elektryczną, gaz, co, znajdujące się w ulicy Granicznej. Na terenie działki 279 w jej narożniku
znajdują się dwie zasuwy gazu ziemnego.
Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 390.000 zł,
natomiast minimalna wysokość postąpienia 1% tej ceny.
3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej
ceny, według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww.
nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, upłynął w dniu 04.09.2013 roku.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat
od dnia zawarcia umowy.
Termin pierwszego przetargu: 11.10.2013r.
Termin drugiego przetargu: 6.12.2013r.
Termin trzeciego przetargu: 24.01.2014r.
Termin czwartego przetargu: 28.03.2014r.
W przypadku niedotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości
10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia
budowy.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału
w przetargu w dniu 6 czerwca 2014 roku, o godzinie 1000 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego
w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 70.000 zł, do dnia
2 czerwca 2014 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym
w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się
dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone w pieniądzu przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 2 czerwca 2014
roku /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium
ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Strona 2 z 3
10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy
notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek wadium,
a przetarg czyni niebyłym.
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego
zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje
zainteresowanych w lokalnej prasie.
14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy
Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub
pod nr tel. (55) 64-64-717.
15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości
do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu
pokrywa nabywca.
Kwidzyn, dnia 28.04.2014 r.