Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z
2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004
roku, ze zm./.
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działki 280/14 o pow. 1298 m2, położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW GD1I/00024281/2.
2. Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego, zgodnie z wydaną
przez Burmistrza Miasta Kwidzyna decyzją o warunkach zabudowy. Nieruchomość jest niezabudowana,
posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Graniczna) poprzez nowo projektowaną drogę wewnętrzną
oznaczoną nr działek 280/16 i 280/17 stanowiących własność Miasta Kwidzyna, w związku z czym
w umowie przenoszącej własność zostanie ustanowiona odpowiednia służebność gruntowa.
Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia z ulicy Granicznej w: wodociąg, kanalizację, energię
elektryczną, gaz, co
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 74.900 zł,
natomiast minimalna wysokość postąpienia 1% tej ceny.
3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej
ceny, według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości
na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
upłynął w dniu 09.10.2013 r.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat
od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niedotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości
10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia
budowy.
Termin pierwszego przetargu: 29.11.2013 r.
Termin drugiego przetargu: 24.01.2014 r.
Termin trzeciego przetargu: 28.03.2014 r.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału
w przetargu w dniu 6 czerwca 2014 roku, o godzinie 1000 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego
w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 14.000 zł, do dnia
2 czerwca 2014 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym
w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się
dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone w pieniądzu przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 2 czerwca 2014
roku /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium
ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia
umowy notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek
wadium, a przetarg czyni niebyłym.
Strona 2 z 3
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego
zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje
zainteresowanych w lokalnej prasie.
14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy
Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub
pod nr tel. (55) 64-64-717.
15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości
do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu
pokrywa nabywca. Koszty ustanowienia służebności dojazdu pokryje Miasto Kwidzyn.
Kwidzyn, dnia 28 kwietnia 2014 roku.

Poprzedni artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wiejskiej
Następny artykułogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej