Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr
102, poz. 651, ze zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku, ze zm./.
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Kwidzynie przy ul. Żeromskiego, przeznaczonej pod poszerzenie nieruchomości przyległej

Nr działki 389/18

Powierzchnia [m2] 184
Cena wywoławcza netto15.000 zł

Minimalna wysokość postąpienia 1% ceny wywoławczej
Wysokość wadium 3.000zł

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr GD1I/00003229/7.
2. Opisana wyżej nieruchomość, położona jest na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania.
Nieruchomość jest niezabudowana. Z uwagi na powierzchnię działki, nie może ona zostać zagospodarowana
jako odrębna nieruchomość. Może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości do niej
przyległych. Wobec powyższego wybrano formę przetargu ograniczonego.
3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej
ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
upłynął w dniu 29 stycznia 2014
5. Termin pierwszego przetargu: 24.03.2014 r.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, spełniające warunki przetargu, tj. będące właścicielami nieruchomości
przyległych do nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, do wzięcia udziału w przetargu, który
odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 roku, o godzinie 10.00 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
przy ul. Warszawskiej 19
8. Warunki uczestnictwa w przetargu:
a) Zgłoszenie, w formie pisemnej, do dnia 2 czerwca 2014 r., uczestnictwa w przetargu.
b) Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości na konto UM w Kwidzynie nr 11830000090008210720000040
do dnia 2 czerwca 2014 r. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się
na wskazanym koncie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na
wskazane przez nich konto.
c) Złożenie w tut. urzędzie /pok.007/, do dnia 2 czerwca 2014 roku kserokopii aktualnego odpisu z księgi wieczystej
dotyczącej nieruchomości przyległej, będącej własnością osoby która zamierza brać udział w przetargu.
9. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej, uchylanie się od zawarcia umowy
notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 11. spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni
niebyłym.
10. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia,
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
12. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych
w lokalnej prasie.
13. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu
ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pod nr tel. (55) 64-64-717.
14. Koszty notarialne koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.
Kwidzyn, dnia 28.04.2014 roku

Poprzedni artykułogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej
Następny artykułInformacja w sprawie dofinasowania przez Miasto kwidzyn oferty złożonej przez MTS Basket w Kwidzynie w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 234 poz. 1536 ze zm z 2010 r.)