kwidzyn logo

Kwidzyn, 16  listopada  2012 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej

nr XLV/273/10 w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi

do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Sport

1) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,

2) organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,

3) organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kultura

1) prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,

2) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,

3) wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna

Ochrona środowiska

1) organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez

o charakterze ekologicznym,

2) propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna,

3) promowanie zachowań przyjaznych środowisku,

4) rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska.

Promocja i ochrona zdrowia

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej,  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

II. Termin realizacji zadań:

1) od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

III. Wysokość środków publicznych:

1. przeznaczonych na realizację zadań których realizacja przebiegać będzie przez cały 2013 r.
w dziedzinie:

sportu – 1 300 000 zł,

kultury – 100 000 zł,

ochrony środowiska – 180 000 zł

promocji i ochrony zdrowia – 89 500 zł, w tym :

a) powierzenie prowadzenia punktu konsultacyjnego od uzależnień – 57 000 zł,

b) dofinansowanie programów w zakresie rehabilitacji dla osób uzależnionych

i współuzależnionych od alkoholu – 24 500  zł,

c) realizacja programów profilaktycznych – 8 000  zł,

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert

z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz

z załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

2) statut organizacji.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 grudnia 2012 r. o godz. 16.00, termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 12 grudnia 2012 r. w pokoju nr 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzinach:

10.00 – projekty z zakresu kultury,

10.30 – projekty z zakresu sportu,

11.30 – projekty z zakresu ochrony środowiska,

12.00 – projekty z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2011 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2011 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta

w dziedzinie sportu:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 614 990,32 zł,

w dziedzinie kultury:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie  565 921,50 zł,

w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 83 500 zł.

w dziedzinie ochrony środowiska:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 408 670 zł.

VII. Dodatkowe informacje.

1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

4. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2013 r.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

 

Poprzedni artykułStypendia Burmistrza Kwidzyna 2012
Następny artykułKwidzyńska Katedra – wyposażenie