UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: poz. 567, poz. 568, poz. 695).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu  7 maja 2020 roku o godz. 10.00

Zapraszamy do transmisji online z posiedzenia XV Sesji Rady Miejskiej, która odbywa się w trybie korespondencyjnym.

Link do transmisji

Planowany porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,, Programu Opieki nad Zabytkami Kwidzyna na lata 2016-2019” za lata 2018-2019.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19;

2) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19;

3) o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania;

5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2020 r.” ;

6) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich oraz zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich;

7) w sprawie rozpatrzenia skargi;

 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Uwagi organizacyjne:

 1. Zgodnie z § 28 ust. 5-6 Statutu Miasta Kwidzyna z dnia 26 września 2019 roku radni otrzymali pocztą elektroniczną zawiadomienie o posiedzeniu sesji, projekty uchwał oraz inne materiały związane z porządkiem obrad sesji.
 2. Do godziny 12.00, 5 maja br. radni mogli przekazać pocztą elektroniczną ewentualne pytania i uwagi do przedstawionych materiałów oraz projektów uchwał. Radni, którzy nie mogli przekazać na wskazany adres e-mailowy pytań i uwag, winni byli dostarczyć je w wyżej wymienionym terminie do siedziby Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie przekazał radnym pocztą elektroniczną, najpóźniej w dniu sesji, zgłoszone wcześniej pytania i uwagi wraz z udzielonymi odpowiedziami.
 4. W trakcie obrad sesji radni mogą kontaktować się z Przewodniczącym Rady Miejskiej
  w Kwidzynie, jednak w związku z prowadzeniem transmisji obrad sesji zaleca się, aby kontakt telefoniczny odbywał się w czasie przerw w obradach sesji.

Procedura przebiegu obrad sesji:

Stwierdzenie prawomocności obrad sesji, wybór sekretarza obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad – odbędzie się w ten sposób, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie w ciągu 30 minut od momentu jej otwarcia:

1) potwierdzi telefonicznie obecność radnych na sesji,

2) uzyska akceptację zaproponowanej kandydatury sekretarza obrad,

3) uzyska akceptację porządku obrad. W przypadku zgłoszenia zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie ogłosi przerwę w celu przygotowania kart do głosowania zmian porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XIV sesji oraz podejmowanie uchwał– odbędzie się w ten sposób, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie odczyta poszczególne punkty porządku obrad oraz kolejno wszystkie projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie przedstawi także opinie komisji dotyczące poszczególnych projektów uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie podda pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV sesji oraz projektów uchwał. W tym celu zostanie ogłoszona przerwa
w obradach sesji celem odebrania od radnych kart do głosowania. Karty do głosowania radni winni przesłać pocztą elektroniczną na adres radamiejska@kwidzyn.pl. W przypadku niemożności dostarczenia kart do głosowania na wskazany adres e-mailowy radni winni przekazać telefonicznie informację o sposobie głosowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Kwidzynie.

Po zakończeniu przerwy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie poda wyniki głosowania.

Radni, którzy nie przesłali na wskazany adres e-mailowy kart głosowania winni dostarczyć je do siedziby Urzędu Miejskiego w Kwidzynie niezwłocznie po zakończeniu obrad sesji.

Karty do głosowania, złożone oświadczenia i komunikaty zostaną dołączone do protokołu obrad sesji.

Poprzedni artykułKwidzyńskie przedszkola rozpoczną pracę od 11 maja
Następny artykułBiblioteka wznawia pracę