Stypendium

Stypendium i zasiłek szkolny

W dniach od 1 do 15 września 2024 r. można składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów będących mieszkańcami Kwidzyna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może przekraczać kwoty 600 zł netto.

Ponadto można ubiegać się o zasiłek szkolny, który jest formą pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, przez które sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie Miasta Kwidzyna znajdują się w Uchwale Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dn. 11.07.2005 r. nr 67 poz. 1243 z późn. zm.).

Stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W dniach od 1 do 15 lipca można składać wnioski o stypendium na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Kwidzyna.

Kryteria przyznania stypendium zwyczajnego:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. kwiecień, maj, czerwiec) nie może przekraczać kwoty 4.300 zł brutto;
 • średnia ocen na świadectwie nie może być niższa niż:
 1. 4,75 – dla absolwentów szkół podstawowych (I klasa szkoły ponadpodstawowej),
 2. 4,5 – dla uczniów klas II i starszych.

Kryteria przyznania stypendium dla uczniów laureatów olimpiad stopnia centralnego:

Uzyskanie tytułu laureata olimpiady stopnia centralnego w minionym roku szkolnym.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla znajdują się w uchwale
Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
(Dz. Urz. Woj. Pomor. z dn. 23.04.2012 r. poz. 1474 z późn. zm.).

Stypendium dla studentów

W dniach od 15 do 30 września można składać wnioski o stypendium na rok akademicki 2024/2025 dla studentów będących mieszkańcami Kwidzyna.

Kryteria przyznania stypendium zwyczajnego:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta (z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. czerwiec, lipiec, sierpień) nie może przekraczać kwoty 4.300 zł brutto;
 • średnia ocen z egzaminów nie może być niższa niż:
 1. 4,5 – dla studentów rozpoczynających studia,
 2. 4,0 – dla studentów od II roku.

Kryteria przyznania stypendium dla studentów studiujących poza granicami Polski:

 • studiowanie poza granicami Polski;
 • aktywna praca studenta w kole naukowym, wystąpienia na konferencjach naukowych, uczestnictwo w programach badawczych itp.;
 • dla studentów rozpoczynających studia poza granicami Polski – osiągnięcia
  z macierzystej uczelni, np. praca studenta w kole naukowym, wystąpienia
  na konferencjach naukowych, uczestnictwo w programach badawczych.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla studentów znajdują się
w uchwale Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dn. 23.04.2012 r. poz. 1479
z późn. zm.).

Stypendium sportowe

W dniach od 1 do 20 lipca można składać wnioski o stypendium sportowe.

O stypendium sportowe mogą ubiegać się zawodnicy i trenerzy zamieszkali na terenie Kwidzyna lub zrzeszeni w klubie sportowym działającym na terenie miasta Kwidzyna, osiągający wysokie wyniki w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące przyznawania stypendiów sportowych reguluje Uchwała Nr  I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz.Urz. Woj. Pomor. nr 164, poz. 3344 z dnia 23.12.2010 r. z póżn. zm.).

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19 (pokój nr 201 i 202) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Poprzedni artykułOgłoszenie w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Następny artykułFilip Ostrowski już w Rzymie