02 08 2019 kbo2020

Zgłoś do 30 sierpnia swój projekt w ramach 5. edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO)!

Tegoroczną nowością KBO jest strona kbo.kwidzyn.pl. Strona jest nie tylko bazą wiedzy o Kwidzyńskim Budżecie Obywatelskim, ale jest również narzędziem do elektronicznego składania własnych projektów, a nawet głosowania!

Przedstawiamy Państwu podstawowe zagadnienia związane z tegoroczną edycją Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu Kwidzyna na kolejny rok.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. W tym roku do dyspozycji w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest milion złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu naszego miasta. KBO daje możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego otoczenia, ale i całego miasta.

Ile wynosi Kwidzyński Budżet Obywatelski na rok 2020?
Kwidzyński Budżet Obywatelski na 2020 rok wynosi 1 mln. zł.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?
Ze środków przeznaczonych na realizację Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego finansowane mogą być projekty należące do zadań własnych miasta wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Kwidzyna.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?
Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie kbo.kwidzyn.pl. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, która również jest dostępna w dokumentach do pobrania.

Projekty wraz z listą poparcia należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie KBO, poprzez dedykowaną stronę internetową KBO lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, w kopercie z dopiskiem: „Kwidzyński Budżet Obywatelski”.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Kwidzyn.

Gdzie można głosować?
Głosować można w formie elektronicznej na stronie internetowej budżetu kbo.kwidzyn.pl oraz w formie tradycyjnej.

Punkty do głosowania w formie tradycyjnej (papierowej):

  • Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, w godzinach: 07:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
  • Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, w godzinach: 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku,
  • Hala Widowiskowo-Sportowa – Pływalnia, ul. Wiejska 1a, w godzinach: 08:00-21:00 codziennie,
  • Niepubliczne Przedszkole „Promyk”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, w godzinach: 10:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
  • Biblioteka Miejsko-Powiatowa, ul. Kościuszki 54, w godzinach: 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?
Nie można. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Kwidzyn, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czy można realizować zadania KBO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
Nie. W ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w porozumieniu z autorem projektu, może na etapie oceny dokonać korekty kosztów i zakresu realizacji projektu.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Decyduje liczba ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Czy ta sama propozycja projektu może być złożona przez kilku mieszkańców?
W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jeden projekt.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?
Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji projektów, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Harmonogram tegorocznego KBO:

  1. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – od 05.08.2019 do 30.08.2019
  2. Weryfikacja formalno-prawna projektów – do 20.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – do 20.09.2019
  4. Głosowanie – od 07.10.2019 do 18.10.2019
  5. Oficjalne ogłoszenie wyników – do 22.10.2019

Zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. KBO dostępne są na stronie kbo.kwidzyn.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

pdfFormularz zgłoszeniowy

pdfLista poparcia projektu

docxOświadczenie woli nieodpłatnego użyczenia nieruchomości związanego z realizacją projektu zgłoszonego w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

pdfRegulamin Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

pdfUchwała Rady Miejskiej

pdfZarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna

pdfZgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w Kwidzyńskim Budżecie Obywatelskim

02 08 2019 kbo2020

06 08 2019 kbo informacje1

06 08 2019 kbo informacje2

Poprzedni artykuł80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Następny artykułMecz kwalifikacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2020 Polska – Wyspy Owcze