kwidzyn logo

Celem  projektu jest aktywne wsparcie osób tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości na terenie woj. pomorskiego.
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

Rekrutacja uczestników:
1 lutego 2010 r. na stronie internetowej ARP S.A zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami oraz regulamin uczestnictwa w projekcie).
11 – 26 lutego 2010 r. w sekretariacie ARP S.A. rozpocznie się nabór formularzy zgłoszeniowych. Formularze będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. W przypadku gdy liczba napływających zgłoszeń przewyższy pięciokrotnie ilość miejsc w projekcie przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone.
Dostępne formy wsparcia:
– Szkolenia i doradztwo podstawowe i specjalistyczne
– Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (średnio 34 500 zł, maksymalnie 40 000 zł) oraz wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego
Odbiorcami projektu są osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zamieszkujące teren woj. pomorskiego, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu (czyli po 1 lutego 2009r.).
Preferowaną grupą beneficjentów pomocy są:
– kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
– osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców)
– osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników, zarejestrowane jako bezrobotne w odpowiednim urzędzie pracy.

O projekcie:
„Równi w biznesie” to projekt mający na celu wspieranie osób kreatywnych i aktywnych, które pragną pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem oraz chcą uzyskać dofinansowania z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ARP S.A. przyjmie 180 formularzy zgłoszeniowych. Pomysły, które uzyskają  pozytywną ocenę formalną będą następnie podlegały ocenie merytorycznej, a ich autorzy wezmą udział w testach psychologicznych i rozmowach z psychologiem oraz doradcami zawodowymi.
Ostatecznie, do projektu zakwalifikowanych zostanie 36 osób, które skorzystają ze wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa podstawowego dotyczącego zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. zagadnienia tak ważnego dla właściwego rozwoju biznesu, jakim jest umiejętność tworzenia biznes planu, zarządzania zasobami finansowymi oraz kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa.
Spośród tej grupy, 31 wybranych osób założy w ramach projektu działalność gospodarczą oraz uzyska możliwość otrzymywania tzw. wsparcia pomostowego (przez okres 6 miesięcy) oraz  jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w wysokości średnio 34 tys. zł). Ta grupa weźmie także udział w szkoleniach specjalistycznych oraz skorzysta z doradztwa specjalistycznego. Spośród tych osób, 24 uczestników będzie miało również możliwość otrzymywania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Informacji o projekcie chętnie Państwu udzielą pracownicy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.:

Anna Urbanowicz, tel. (58) 32 33 142, anna.urbanowicz@arp.gda.pl
Monika Hinc, tel. (58) 32 33 144, monika.hinc@arp.gda.pl

Poprzedni artykułInwestycje na Starówce
Następny artykułKwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny z Centrum Energii Odnawialne marzec j