konkurs ekoinicjatywa

REGULAMIN KONKURSU  “Kwidzyńska przyroda”

 I . INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Kwidzyna na piękno i różnorodność lokalnej przyrody poprzez wykonanie przez nich pracy konkursowej z wykorzystaniem różnych form wyrazu.
 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z siedzibą przy ul. Miłosnej 1 w Kwidzynie (tel: 55 261 22 16; ekokwidzyn.pl).
 3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna” współfinansowanego ze środków Miasta Kwidzyn.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Temat konkursu „Kwidzyńska przyroda”.
 2. Prace konkursowe mogą dotyczyć wszelkich zagadnień związanych z przyrodą lokalną. Mogą przedstawiać rośliny, zwierzęta, grzyby…, przyrodę nieożywioną – zarówno detal jak i krajobraz. Zdjęcia przyrody dzikiej, jak i zagospodarowanej. Można przedstawić aktualne wyzwania i problemy przyrodnicze oraz relacje człowiek- przyroda.
 3. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Kwidzyna oraz miłośników ziemi kwidzyńskiej, niezależnie od wieku.
 4. Kategorie konkursowe: amator i profesjonalista.
 5. Formy wyrazu artystycznego: fotografia, praca plastyczna (technika dowolna), literatura (wiersz, opowiadanie, itp.)
 6. Jeden autor może w danym miesiącu przysłać maksymalnie 5 prac konkursowych lub 2 prace, jeśli składają się one z serii zdjęć lub innych form wyrazu artystycznego.
 7. Prace w formie elektronicznej należy wysłać jako załącznik na adres mailowy: wwaszewski@ekokwidzyn.pl.
  Pracę plastyczną należy sfotografować lub zeskanować i wysłać w formacie JPG, a pracę literacką (max. 3 strony A4) w formacie PDF, bądź pliku tekstowym Word. W przypadku zdjęć przekraczających rozmiar 10 MB prosimy o przesłanie prac poprzez WeTransfer.
  Prace można przesłać także pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn.
 8. Praca konkursowa powinna mieć nadany tytuł przez autora. Powinna zawierać także opis ułatwiający identyfikację obiektu lub miejsca, co będzie niezbędne przy tworzeniu opisu w potencjalnych publikacjach.
 9. Praca konkursowa w postaci pliku powinna zostać opisana imieniem i nazwiskiem autora. Dodatkowo w treści maila należy podać według wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/wiek (w przypadku dzieci)/tytuł pracy/kategoria/opis zdjęcia.
 10. Termin nadsyłania prac do końca każdego miesiąca, czyli do 30 kwietnia, 31 maja, 30 czerwca 2020 r.
 11. Konkurs będzie trwać do końca czerwca 2020 r. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest przedłużenie konkursu.
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na profilu Facebook.

NAGRODY

 1. Nagrodą będzie publikacja prac w wydawnictwach Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, w tym: w kalendarzu na 2021 rok w albumie i w postaci wystawy zdjęć. Wystawa będzie prezentowana na wydrukach wielkoformatowych w przestrzeni publicznej Kwidzyna w 2020 roku.
 2. Przewidziano także drobne nagrody o charakterze pamiątkowym.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Autor pracy (opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej) wyraża zgodę na wykorzystywanie, prezentowanie i publikowanie nadesłanej pracy przez Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa na stronie internetowej oraz profilu Facebook, a w przypadku pracy nagrodzonej wykorzystanie jej w planowanych publikacjach tj.: kalendarz, wydawnictwo albumowe, wystawa.
 2. Przysłanie pracy na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu.
 3. Wszelkie informacje o konkursie będą umieszczane na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora.
 4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika konkursu nastąpi dyskwalifikacja nadesłanej pracy konkursowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. W przypadku zmian w regulaminie Organizator ma obowiązek poinformować o tym uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub profilu Facebook.
 6. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: eborecka@ekokwidzyn.pl lub wwaszewski@ekokwidzyn.pl

Klauzula RODO w stosunku do uczestników konkursu „Kwidzyńska przyroda”

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Eko-inicjatywa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Miłosna 1, 82‑500 Kwidzyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Miłosna 1, 82‑500 Kwidzyn lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@ekokwidzyn.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo@ekokwidzyn.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. a).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Poprzedni artykułZmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kwidzynie od 27 kwietnia
Następny artykułKwidzyński samorząd odmawia Poczcie Polskiej przekazania spisu wyborców