Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990, z późn. zm.) oraz  o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (D.U.2014.1490) ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna

LpUlicaNr działki

Obręb

księga wieczysta

Pow. w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)
 1.

 

Starozamkowa423/15

10

GD1I/00033506/2

2233Zabudowa mieszkaniowa265 000,-50 000,-

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110, w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Kwidzynie  przy  ul. Warszawskiej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.
Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów
i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 19 lipca 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.  Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej  spowoduje przepadek wadium,  a przetarg czyni niebyłym.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 • Działka nr 423/15 położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Kwidzyn-Zachód I”, zgodnie z którym dla nieruchomości tej obowiązuje jednostka 64.MU, gdzie obowiązuje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz usługowej.  Na działce występuje starodrzew, na którego usunięcie wymagane jest pozwolenie. W bliskim sąsiedztwie działki  znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg,  kanalizacja, sieć energetyczna oraz gazowa. Przez teren działki przebiega sieć ciepłownicza DN200/315. Sieć biegnie wzdłuż całej działki w jej południowej części. W umowie przenoszącej własność, Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej  i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz jej właściciela, tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kwidzynie,  polegającej na prawie do trwałego utrzymywania sieci ciepłowniczej na nieruchomości, korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, modernizacji i remontu posadowionej sieci ciepłowniczej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Spółki oraz przez wszystkie podmioty i osoby które zostały upoważnione przez Spółkę do wykonywania prac związanych z siecią ciepłowniczą.  Na obszarze na którym ustanowiona będzie służebność Nabywca zobowiązany będzie do powstrzymania się od wznoszenia obiektów budowlanych, prowadzenia prac ziemnych oraz innych prac istotnie zmieniających ukształtowanie terenu jak też podejmowania jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu urządzeń ciepłowniczych. Obszar na którym będzie ustanowiona służebność przesyłu to pas o łącznej długości 77m i szerokości 1m.
  Ewentualne przebudowy  istniejących sieci oraz koszty z tym związane ciążyły będą na Nabywcy. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie  z drogi oznaczonej symbolem 9.KDD.  Droga ta posiada nawierzchnię gruntową. Poza tym działka stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią;
 • Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 05.2021 r.;
 • Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się  z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia  19 lipca 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji  potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t.Dz.U.2017, poz. 2278);
 • Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. w razie  konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
  2. zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
  3. W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  4. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
  5. pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod  nr tel. (55) 64-64-717 oraz na stronach urzędu ww.bip.kwidzyn.pl, www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 16 czerwca 2021 r.

 

Poprzedni artykułKwidzyński Budżet Obywatelski 2022 – zgłoś projekt
Następny artykułPolicja apeluje o zachowanie rozsądku przy transakcjach internetowych.