um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku/.

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działki 279, 280/15 o łącznej pow. 7860 m2, położonej w Kwidzynie
przy ul. Granicznej

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW GD1I/00024281/2 oraz KW GD1I/00026118/3
2. Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterach budynków. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Graniczna) . Dojazd do nieruchomości możliwy jest także poprzez nowo
projektowaną drogę wewnętrzną stanowiącą własność Miasta Kwidzyna. Dla nieruchomości tej zostały ustalone warunki zabudowy. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, gaz, co, znajdujące się w ulicy Granicznej. Na terenie działki 279 w jej narożniku znajdują się dwie zasuwy gazu ziemnego.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 390.000 zł,
natomiast minimalna wysokość postąpienia 1% tej ceny.

3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny, według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 04.09.2013 roku.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy.
Termin pierwszego przetargu: 11.10.2013r.
Termin drugiego przetargu: 6.12.2013r.
Termin trzeciego przetargu: 24.01.2014r.
W przypadku niedotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu w dniu 28 marca 2014 roku, o godzinie 10.00 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 70.000 zł, do dnia 24 marca 2014 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się
dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 24 marca 2014 roku /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia  umowy.
10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55) 64-64-717.
15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu pokrywa nabywca.

Kwidzyn, dnia 21 lutego 2014 r.

LOKALIZACJA

25 02 2014 przetarg graniczna2

Poprzedni artykułPrzetarg – nieruchomość przy ul. Granicznej (nr działki 280/14)
Następny artykułPrzetarg – nieruchmość przy ul. Malborskiej (nr działki 115/4, 112/4)