um

O g ł o s z e n i e
Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r./

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Kwidzynie

1. Lokal będący przedmiotem przetargu położony jest na poddaszu budynku przy ul. 3 Maja 16 w Kwidzynie. Budynek położony jest na działce nr 143/2 o pow. 149 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta KW nr GD1I/00018520/5.
2. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej pow. użytkowej 16,09 m2. Lokal posiada następujące instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, zimnej wody, gaz (odłączony), ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie poprzez piec c.o. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 143/2 wynosi 12/100.
3. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkalne. Zmiana jego przeznaczenia wymaga spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
4. Dla osób zainteresowanych nabyciem, lokal zostanie udostępniony, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu, z pracownikiem tut. urzędu (nr tel. 55-64-64-739).
5. Zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne zainteresowane nabyciem lokalu do wzięcia udziału w przetargu w dniu 21 marca 2014r. o godz. 10.00 w pokoju nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.
6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął 29 stycznia 2014r.
7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.500,- zł.
8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
9. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu eksploatacji i remontów w wysokości ustalonej przez zarządcę nieruchomości.
10. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 4.000,- zł w pieniądzu do dnia 17 marca 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym powyżej koncie.
11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
12. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 17 marca 2014 r. /pokój nr 007b Urzędu Miejskiego w Kwidzynie/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
13. Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. Nr 167, poz. 1758 z 2004r.)
14. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tut. urząd miejscu i terminie lub też nie spełni wymogów wynikających z pkt. 13, spowoduje to przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
15. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tut. urząd.
16. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.
17. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynach odwołania poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
18. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
19. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie /pokój nr 007 b/, lub pod numerem tel. (55) 64 64 739.

Kwidzyn, dnia 06.02.2014 r.

Poprzedni artykuł„Skarby Muzeum w Kwidzynie”
Następny artykułChleby z Kwidzyna nagrodzone przez ekspertów