Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 roku Nr 1990, z późn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku/.

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, wyszczególnionej poniżej, położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej, przeznaczonej pod poszerzenie nieruchomości przyległej

Nr działkiPowierzchnia

[m2]

Cena wywoławcza  Minimalna wysokość postąpieniaWysokość wadium
199/4284

 

29.000 zł 1% ceny wywoławczej5.800 zł

  Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  nr GD1I/00026118/3.

 1. Opisana wyżej nieruchomość, położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Malborska – Wschód II”, w jednostce 8 MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Na terenie działki znajdują się dwa budynki gospodarcze w bardzo złym stanie technicznym ( liczne pęknięcia ścian zewnętrznych, pozarywany drewniany sufit, nieszczelności w dachu, itp.) oraz funkcjonalnym (niskie pomieszczenia, ciemne). Obecnie działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywać się będzie poprzez nieruchomość przyległą, będącą własnością osoby/osób wyłonionej/wyłonionych w drodze przetargu.  W związku z tym, iż warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez określone podmioty, wybrano formę przetargu ograniczonego.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na   podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  04.2021 r.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Działka oraz budynek gospodarczy objęte są umowami dzierżaw, które wygasają 30.06.2021 roku.
 4. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, spełniające warunki przetargu, do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku /pok. nr 110 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy   Warszawskiej 19/.
 5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 6. Zgłoszenie do dnia 14 czerwca 2021 roku, w formie pisemnej, uczestnictwa w przetargu wraz oświadczeniem o posiadaniu prawa własności do nieruchomości przyległej
 7. Wniesienie do dnia 14 czerwca 2021 roku wadium w podanej wyżej wysokości na konto UM w Kwidzynie 11830000090008210720000040.  Datą wniesienia wadium jest dzień,  w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu                 przetargu na wskazane przez nich konto. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 8. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej, uchylanie się od zawarcia umowy                notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 11. spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t.Dz.U.2017, poz. 2278).
 11. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
 12. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub pod  nr tel. (55) 64-64-717.
 13. Koszty notarialne koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

Piotr Halagiera

Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyna

 Kwidzyn, dnia 12 maja 2021 roku

Poprzedni artykułRadek Wojtaszek szachowym mistrzem Polski
Następny artykułNoc Muzeów z Tabularium