um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z
2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004
roku, ze zm./.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działek 4/2, 5, 6/3, 7/3 o łącznej pow. 3221 m2, położonej w Kwidzynie
przy ul. Słowackiego

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW GD1I/00048006/5, KW GD1I/00051691/7, KW GD1I/00003229/7.
2. Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowo-handlowego. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Słowackiego). Dla nieruchomości tej zostały ustalone warunki zabudowy. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, gaz, co. Na terenie działki nr 5 znajdują się słupy oświetleniowe oraz przyłącze telekomunikacyjne i wodociągowe. Przez teren działek przebiega kanał ciepłowniczy, w związku z czym w umowie przenoszącej własność zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz jej właściciela.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 281.000 zł,
natomiast minimalna wysokość postąpienia 1% tej ceny.

3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny, według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 09.10.2013 r.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niedotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.
Termin pierwszego przetargu: 29.11.2013
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu w dniu 24.01.2014 roku, o godzinie 1000 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000 zł, do dnia 20 stycznia 2014 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 20 stycznia 2014 roku /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
10. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55) 64-64-717.
15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu pokrywa nabywca. Koszty ustanowienia służebności dojazdu pokryje Miasto Kwidzyn.

Kwidzyn, dnia 17 grudnia 2013

Poprzedni artykułPrzetarg – działki 115/4, 112/4
Następny artykułSpotkanie opłatkowe na Palcu Jana Pawła II