um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004
roku, ze zm./.

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
wyszczególnionej poniżej położonej w Kwidzynie przy ul. Malborskiej

 

Nr działki      Powierzchnia     
[m2]
   Cena wywoławcza  
netto
    Minimalna   
wysokość
postąpienia
   Wysokość wadium  
115/4, 112/4105356.700 zł1%11.000 zł

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kwidzynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW GD1I/00038351/5, GD1I/00051006/9
2. Opisana wyżej nieruchomość, znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Malborska – Południe”. Działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe. Dostęp do działek poprzez nowo projektowaną drogę oraz z ulicy Malborskiej.
Nieruchomość jest niezabudowana, posiada możliwość uzbrojenia w: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, gaz. Działki są częściowo zadrzewione i zakrzaczone. W razie konieczności, przed przystąpieniem do zabudowy terenu należy zbadać warunki geotechniczne gruntu.
3. Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 04.09.2013 r.

Termin pierwszego przetargu: 11.10.2013 r.
Termin drugiego przetargu: 6.12.2013 r.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
– rozpoczęcie: przez które rozumie się wybudowanie fundamentów – 2 lata od dnia zawarcia umowy,
– zakończenie: przez które rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 5 lat od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nie dotrzymania ww. terminów sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości 10% obowiązującej wartości gruntu za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy.
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią
7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu w dniu 24 stycznia 2014 roku, o godzinie 10.00 w pok. nr 007 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 20 stycznia 2014 roku, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez nich konto.
9. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 20 stycznia 2014 roku /pok. 007/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
10. Nieuregulowanie reszty ceny w terminie przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej lub też niespełnienie wymogów wynikających z pkt. 12 spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym
11. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).
13. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
14. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pok. nr 007 lub pod nr tel. (55) 64-64-717.
15. Koszty notarialne koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badanie geotechniczne gruntu pokrywa nabywca.

Kwidzyn, dnia 17.12.2013

Poprzedni artykułPrzetarg – działka 280/14
Następny artykułPrzetarg – działki 4/2, 5, 6/3, 7/3