Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania LINK) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

– za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

– imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania na stronach internetowych Urzędu

– oświadczenia kandydata, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania na stronach internetowych Urzędu

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, Dariusz Gliński, tel. (58) 32 68 567, email: m.witkowska@pomorskie.eu, d.glinski@pomorskie.eu

Poprzedni artykułSpływy kajakowe dla mieszkańców Kwidzyna
Następny artykułWeekend biegowy w Kwidzynie