Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz  o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r, poz. 2213) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Sosnowej, obr.6, GD1I/00023558/8

 

Lp.Adres

(ulica)

Nr działkiPow. w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

 Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)
1Sosnowa45/101552mieszkaniowe232 800 zł40 000 zł

 

I Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy  Warszawskiej 19.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.
 2. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
 2. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
 3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29 maja 2023 r. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.
 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 4. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

II. Warunki realizacji inwestycji:

 1. Działka położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn-Wschód”, na terenie jednostki A3.MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W bliskim sąsiedztwie działki  znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ul. Sosnowa) oraz z drogi wewnętrznej ozn. nr działki 45/7. Teren działki jest częściowo zadrzewiony. Wycinka drzew, których obwody przekraczają 50 cm będzie wymagała odpowiedniego zezwolenia, które nabywca uzyska we własnym zakresie      i poryje opłaty z tym związane.
 2. Ponadto nabywca nieruchomości:
 1. w razie konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu.
 2. zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.
 3. w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
 4. przejmie wraz z gruntem obowiązek uporządkowania terenu we własnym zakresie i na własny koszt.

III Informacje dodatkowe:

 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 22 lutego 2023 r. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie tej nieruchomości odbył się 14 kwietnia 2023 r.
 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 29 maja 2023 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (j.t. Dz.U.2017, poz. 2278)
 1. Nabywca nieruchomości pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.
 1. Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,  nr tel. (55) 64-64-717. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl.
 2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

Poprzedni artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Poligonowa
Następny artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Lotnicza