Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2023, poz. 344) oraz  o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021, poz. 2213) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kwidzyna, położonych przy ul. Lotniczej, obr.15, GD1I/00027253/8

 

LpAdres

(ulica)

Nr działkiPow.   w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

 Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)
1Lotnicza77, 78/1

 

 

1434zabudowa produkcyjno – usługowa286 800 zł

 

35 000 zł
2Lotnicza79/1

 

 

1249zabudowa produkcyjno – usługowa249 800 zł

 

32 000 zł

 

I Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy Warszawskiej 19.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowych ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.
 2. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowych brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
 2. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29 maja 2023 r. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.
 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 4. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

II Warunki realizacji inwestycji:

 1. Działki położone  są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn – Południe”, na terenie jednostki 13.PU (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej oraz budynki zamieszkania zbiorowego). W bliskim sąsiedztwie działek  znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ul. Lotnicza). Przez teren działki nr 77 przebiega sieć energetyczna oraz telefoniczna. Ewentualne przebudowy istniejących sieci oraz koszty z tym związane ciążyły będą na Nabywcy.
 2. Ponadto nabywca nieruchomości:
 1. w razie konieczności przed przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu.
 2. zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.
 3. w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 4. uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.

III Informacje dodatkowe:

 1. Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 22 lutego 2023 r.
 3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie tych nieruchomości odbył się 14 kwietnia 2023 r.
 1.  Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 29 maja 2023 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2.  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (j.t. Dz.U.2017, poz. 2278).
 1. Nabywca nieruchomości pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.
 1.  Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,  nr tel. (55) 64-64-717. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl.
 2.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poprzedni artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Sosnowa
Następny artykułSokrates w piaskownicy